2023 happy new year

經歷咗三年嘅艱難時期,我哋泳濤會仍然屹立不倒,全靠一班對我們一直不離不棄嘅支持者。嚟緊2023年,我們將會繼續努力,為大家提供更加好嘅游泳教學!

Happy New Year!